Regulamin


REGULAMIN OBIEKTU
„WILLA POD BRZEŹNIKIEM”
Ul. Tokarska 15a, 58-533 Bukowiec
(obowiązuje od  22/11/2023)PRZEDMIOT REGULAMINU
1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na   terenieobiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie karty meldunkowej,zadatku lub całej należności za pobyt w obiekcie Dokonując ww. wymienionej czynności Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje warunki Regulaminu.
2. Regulamin obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie obiektu.
3. Regulamin jest dostępny do wglądu w każdym z pokoi oraz w biurze obiektu.

DOBA NOCLEGOWA
1.   Doba pobytu w obiekcie rozpoczyna się o 15.00 w dniu przyjazdu, kończy o 10.00 w dniu  wyjazdu. Goście przyjmowani są do godziny najdalej 21.00 w dniu przyjazdu.
2.   Przedłużenie doby pobytowej jest możliwe w miarę dostępności obiektu (pokoi), tylko i wyłącznie po uzyskaniu zgody obsługi obiektu

REZERWACJA I MELDUNEK
1.  Rezerwacja może być dokonana telefonicznie lub drogą elektroniczną.
2.  Po dokonaniu rezerwacji Gość zobowiązany jest do wpłacenia w ciągu 3 dni od daty  rezerwacji zadatku w wysokości 50% całkowitej opłaty za pobyt.  Brak zadatku może skutkować anulowaniem rezerwacji.    
3.  Rezygnacja z pobytu lub zmiana zgłoszona po otrzymaniu zadatku przez Kierownictwo   „ Willa POD BRZEŹNIKIEM", złożona na piśmie lub mailowo w terminie 30 dni przed datą początku  początku pobytu (decyduje data otrzymania rezygnacji przez Usługodawcę) w przypadku  rezerwacji obejmujących okresy: Bożego Narodzenia, Sylwestra, ferii zimowych,    Wielkanocy i  wakacji oraz 14 dni w przypadku pozostałych terminów, skutkuje    rozwiązaniem umowy, a otrzymany zadatek podlega zwrotowi (przelewem na konto Gościa)
4.  Złożenie rezygnacji w terminach krótszych niż wymienione oznacza odstąpienie od umowy,  a otrzymany zadatek nie podlega zwrotowi (podstawa prawna art. 394 Kodeksu Cywilnego)
5.  W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu przed jego zakończeniem Obiekt nie zwraca  opłaty za pozostałą część pobytu.  
6.  W przypadkach niezależnych od Gościa lub Wynajmującego, istnieje możliwość zmiany  terminu pobytu w obiekcie na dowolny inny termin, nie później niż do 2 miesięcy od daty       początku pobytu i w zależności od dostępności obiektu.   
7.  Podstawą do zameldowania jest okazanie obsłudze obiektu dokumentu tożsamości.     
8.  Gość jest zobowiązany do uiszczenia całkowitej opłaty za pobyt podczas meldowania.   
9.  Osoby niezameldowane w obiekcie mogą przebywać w godzinach 8.00:a 22.00.      
10.  Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa , który podczas poprzedniego pobytu rażąco    naruszył Regulamin.          
11.  Obiekt „Willa POD BRZEŹNIKIEM” może natychmiastowo wymeldować Gości, którzy podczas   swojego pobytu rażąco naruszyli Regulamin, zachowując się agresywnie lub wulgarnie   w szczególności w okresie ciszy nocnej (22.00 – 6.00). Informacje uzyskane od  sąsiadów       o wyjątkowo głośnym i wulgarnym zachowaniu  mogą również być podstawą  do     natychmiastowego wymeldowania. Niszczenie mienia obiektu, mienia Gości lub       pracowników obiektu również podlega powyższym działaniom.     
12.  W przypadku wymeldowania Gości,  którzy rażąco naruszyli Regulamin obiektu, obiekt    nie zwraca opłaty za pobyt  (skrócenie pobytu) a Gości obciąża za wyrządzone szkody.       13.  Podczas przekazywania kluczy osoba wprowadzająca udziela instrukcji dotyczących     obsługi wybranych urządzeń i udziela ogólnych informacji.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1.  Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Obiektu pod stałym        nadzorem opiekunów. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie    szkody powstałe w wyniku działania dzieci.
2.  Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń       i wyposażenia Obiektu, powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób. Obiekt         zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń od Gościa za wyrządzone szkody również   po jego wyjeżdzie. 
3.  W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, obiekt może odmówić świadczenia   usług osobie która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego zastosowania   się do żądań obiektu, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty      za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia obiektu.  
4.  Obiektowi przysługuje ustawowe prawo do zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa   do obiektu w przypadku opóżnienia z uregulowaniem platnosci za pobyt lub       nieuregulowaniem należności za świadczone usługi.    
5.  Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Gościa bez nadzoru.    6.  Po ustaniu zakwaterowania Gość jest zobowiązany zwrócić apartament Wynajmującemu        w stanie niepogorszonym.     
7.  W dniu wyjazdu Gość jest zobowiązany udostępnić wynajmowany apartament osobie     wyznaczonej do obsługi w celu skontrolowania stanu miejsca noclegowego. Wszelkie     roszczenia w sprawie ewentualnych zniszczeń zweryfikowanych przy odbiorze przez    obsługę, mogą być dochodzone na drodze cywilno-prawnej.  
8.  W przypadku zgubienia kompletu kluczy Gość zostanie obciążony opłatą umowną  w   wysokości 100 zł.  
9.  Gość zobowiązany jest zgłosić się w biurze obiektu  w dniu zakończenia pobytu w celu    dopełnienia formalności wymeldowania (tj. odebranie apartamentu i zwrot kluczy).   
10.  Obiekt oraz personel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Gościa       bez nadzoru.


ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH

1.  Przedmioty pozostawione przez Gościa w obiekcie będą odesłane na wskazany adres na         koszt Gościa.     
2.  W przypadku nie otrzymania od Gościa dyspozycji odesłania pozostawionych rzeczy,      obiekt przechowa powyższe przedmioty na koszt właściciela przez okres 2 miesięcy, a po       upływie tego okresu przedmioty przechodzą na własność obiektu.

 CISZA NOCNA W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do 7:00

POSTANOWIENIA DODATKOWE
  1.  Obecność zwierząt na terenie obiektu jest możliwa jedynie po wcześniejszym uzyskaniu        zgody od obsługi obiektu i jest uzależniona od gatunku oraz rasy zwierzęcia. Po uzyskaniu    zgody zwierzęta mogą przebywać za dodatkową opłatą. Jednakże właściciel jest    zobowiązany za trzymanie go w taki sposób aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości    oraz personelu. Obecność psów ras uznawanych powszechnie za niebezpieczne oraz    mieszańców tych ras jest bezwzględnie zakazana. Gość ma obowiązek usunąć wszelkie      nieczystości pozostawione przez zwierzę zarówno na terenie obiektu jak i na całej    posesji.  2.  W obiekcie dozwolone jest palenie tytoniu jedynie w miejscu wyznaczonym na zewnątrz    budynku.   
3.  W pokojach nie wolno przechowywać ładunków niebezpiecznych np. broni, amunicji    materiałów łatwopalnych, rozpuszczalników i farb itp.    
4.  Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach i ich wyposażeniu , poza    nieznacznym przestawianiem mebli, nie naruszającym ich funkcjonalności i          bezpieczeństwa korzystania.  
5.  Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia z pokoju rzeczy należących do apartamentu          (np. ręczniki, koce, poduszki, urządzenia itd.)